Postanite naši saradnici

Scan metals, Novi Sad

Budite gospodar svog vremena, radite koliko hoćete i zaradite koliko hoćete.

Poziv za sve zainteresovane za individualni rad da se priključe mreži sakupljača kako bi što efikasnije sakupili električni otpad i druge sekundarne sirovine i sprečili zagađenje životne sredine.

Pravna lica (komunalna preduzeća, otpadi sekundarnih sirovina i svi drugi pravni subjekti) – omogućavamo Vam zbrinjavanje otpada uz izdavanje dokumenta o kretanju otpada (opasnog i neopasnog otpada).

PRAVNIM LICIMA OMUGUĆAVAMO ZBRINJAVANJE OTPADA UZ IZDAVNJE DOKUMENTA O KRETANJU ISTOG

Šta je sa PDV-om?

Prilikom uništenja rashodovane električne i elektronske opreme PDV se ne obračunava!
Naime, električnu i elektronsku opremu (računare, TV aparate, mobilne telefone i dr.) mogu da uništavaju samo specijalizovane organizacije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/09)

Ove organizacije prilikom preuzimanja rashodovane električne i elektronske opreme izdaju potvrdu i naplaćuju uslugu preuzimanja i uništavanja opreme. Obveznik koji je predao rashodovanu električnu i elektronsku opremu specijalizovanoj organizaciji, o čemu poseduje potvrdu, ne obračunava PDV, jer oprema nema tržišnu vrednost.

Ako je specijalizovana organizacija izdala PDV račun za uslugu preuzimanja i uništenja opreme, isporučilac rashodovane opreme ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Zaključak

Rashodovana električna i elektronska oprema mora da se odloži u skladu sa zakonom, ako ne može da se proda. Ukoliko se rashodovana oprema isporuči bez naknade licu koje je ovlašćeno za njeno preuzimanje, klasifikaciju i reciklažu, ne obračunava se PDV, s obzirom na to da je na osnovu objektivnih kriterijumima utvrđeno da ona nema tržišnu vrednost. Međutim, ukoliko se rashodovana električna i elektronska oprema uništava bez dokaza da je odložena u skladu sa zakonom, skrećemo pažnju na to da činjenično stanje koje utiče na postojanje i visinu poreske obaveze u svakom konkretom slučaju, utvrđuje i ceni nadležni poreski organ, u skladu sa načelima utvrđenim poreskim propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija. To znači da ako se ova oprema uništava bacanjem kao smeće, trebalo bi da se utvrdi tržišna cena i da se na nju obračunava PDV, uz upozorenje da se na taj način krše odredbe zakona o postupanju sa otpadnim materijalima.